Dane kontaktowe

Boryszew Automotive Plastics Sp z o.o. (BAP headquater)
ul. M.Curie-Skłodowskiej 73
87-100 Toruń, POLAND
EU NIP: PL9710545618

Email: biuro@bap.boryszew.eu
Telefon: +48 56 656 26 69

Boryszew Deutschland GmbH
Stendaler Chaussee 3-5
39638 Gardelegen, GERMANY
EU NIP: DE290887646

Email: bde.info@bap.boryszew.eu
Telefon: +49 3907 717 0

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Boryszew Automotive Plastics Sp. z o. o. z siedzibą w (87-100) Toruniu, przy ul. ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 (dalej: ADO).
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO, czyli na podstawie wyrażonej zgody oraz prawnie usprawiedliwionego interesu ADO, w celu:
  • Przetwarzania danych umożliwiających nam nawiązanie kontaktu,
  • Przesłania odpowiedzi na zadane pytanie,
  • Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Przekazywania oferty marketingowej.
 3. Dane będziemy przetwarzać do chwili wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
  • Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
  • Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • Sprzeciw wobec przetwarzania,
  • Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę to przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ale cofnięcie to nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy w treści zapytania ofertowego wpisać: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”, lub skontaktować się z ADO w inny sposób.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, takim jak podmioty, z którymi ADO zawarł stosowne umowy powierzenia lub porozumienia o współadministrowaniu, innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 9. Z racji lokalizacji niektórych serwerów ADO Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Pł., co odbywa się na postawie umowy pomiędzy USA a Unią Europejską.
 10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 11. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres ADO z dopiskiem „IOD”, lub mailowo: iod_bap@vbw.biz.
Jestem świadom, że wysyłając zgłoszenie, poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na moje zapytanie składane niniejszym formularzem.
Zgody są dobrowolne, ale brak ich wyrażenia (niezaznaczenie check boxa) skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania przez nas z Panem/Panią kontaktu.